İdari Hakimlik Sınava İlişkin Bilgiler

Hangi bölümler başvurabilir?

 • Hukuk mezunları
 • İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)bölümü mezunları
 • Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültesi Mezunları
 • Açıköğretim İİBF mezunları

Başvuru şartları neler?

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Yeni düzenleme ile sınava başvuru şartları arasında sınavın yapıldığı tarih itibariyle değil sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (buna göre 2014 tarihi itibariyle tüm 1979 ve sonraki doğanlar başvuru yapabilecek),
 3. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 4. Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
 7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
 8. Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Sınavda 2008 yılından itibaren %20’ye kadar İİBF kotası uygulanmaktadır. Yani 100 kişilik bir alımda en fazla 20 kişi mülakatı geçerek idari hakim olabilmektedir.

İdari hakimlik sınavı için KPSS puanına gerek yoktur. Önemli olan ilgili bölümlerden mezun olmaktır. Doğrudan sınava başvuru yapılabilir.

İdari hakimlik sınavı iki aşamadan oluşur:

 1. Yazılı Sınav (ÖSYM tarafından yapılır) Bu sınav sabah09.30’da başlar ve iki buçuk saat sürer.
 2. Sözlü Sınav (Adalet Bakanlığı tarafından yapılır) Bu sınava 70 puanı geçen ve alınacak kadro sayısının 3 katı arasında yer alan adaylar katılır.

İdari hakimlik sınavı genel kültür-yetenek(40 soru) ve alan bilgisi(100 soru) olmak üzere 140 sorudan oluşmaktadır. Konular ve soru dağılımı şöyledir:

Genel Kültür Yetenek Testi (40 soru)

 1. Alan bilgisi (100 soru)
 2. Türkçe (8 soru)
 3. Matematik(8 soru)
 4. Tarih (16 soru)
 5. Vatandaşlık(8 soru)

Anayasa Hukuku (10 soru)

 1. İdare Hukuku (10 soru)
 2. İdari Yargılama Usulü (10soru)
 3. Hukuk Yargılama Usulü(10 soru)
 4. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) (10 soru)
 5. Medeni Hukuk(10 soru)
 6. Ceza Hukuku (Genel Hükümler)(10 soru)
 7. Vergi Hukuku(10 soru)
 8. Vergi Usul Hukuku (10 soru)
 9. Maliye (5 soru)
 10. Ekonomi (5 soru)

ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınav çoktan seçmeli (test) olup, sorularda beş şık yer almaktadır. Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürmemektedir.

Mülâkat Kurulu; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.